Twitter Facebook MySpace Google Digg Delicious Email
Vous êtes ici : » Japonais » Textes » Carte postale Oleron

Texte a traduire

Une carte postale d'Oléron

[Auteur : Yoann]carte postale d'Oleron


ミストの小さなポストカード…

今年の九月、僕の夏休みです。父母とオレローン島へ行きます。あの島の回りは大西洋で、フランスの西側海岸にあります。伯母と伯父は一つの家が有って、こ れを一週間貸します。夏の終わりので、少ししか人々なくて、静かな所だろうと思います。自転車で散歩するし、浜辺へ行くのは主要なレジャーです。崎、砂 丘、塩の沢、松の森や葡萄の木で、島の回りと島の中ではたくさん風景が富んでいます。北の岬にはシャスィローンの灯台があります。

Misuto no chiisa na posuto kâdo...
Kon’nen no kyugatsu, boku no yatsu yasumi desu. Fubo to orerôn shima e ikimasu. Ano shima no mawari wa taiseiyô de, furansu no nishigawa kaigan ni arimasu. Oba to oji wa hitotsu no ie ga atte, kore o isshû-kan kashimasu. Natsu no owari no de, sukoshishika hito-bito naku-te, shizuka na tokoro darô to omoimasu. Jitensha de sanpo-suru shi, hamabe e iku no ha shuyô na rejâ desu. Saki, sakyû, shio no sawa, matsu no mori ya budô no ki de, shima no mawari to shima no naka de ha takusan fûkei ga tondeimasu. Kita no misaki ni ha shasirôn tôdai ga arimasu.

Correction par Takahiro Sano

オレロンの葉書 ”Une carte postale d’Oléron”

今年の夏休みの九月、父母とオレロン島に行きます。この島は周りが大西洋でフランス西部の海岸にあります。伯母と伯父が一軒の家を持っていて、一週間それを借ります。夏の終わりなので、少ししか人がいなくて静かな所だろうと思います。自転車に乗ったり、浜辺に行くのが主な過ごし方です。岬、砂丘、潮だまり、松林や葡萄の木など島の中や周りには沢山の美しい景色があります。北の岬にはシャスイローンの灯台があります。

Un peu de vocabulaire pour aider à la compréhension...

今年 [kon’nen] cette année
九月 [kyûgatsu] septembre
[boku] je (forme masculine)
[natsu] été
休み [yasumi] vacances
父母 [fubo] père et mère
[shima] île
回り [mawari] le contour
大西洋 [taiseiyô] Océan Atlantique
西側 [nishi-gawa] côté Ouest
海岸 [kaigan] côte
一週間 [isshû-kan] période d’une semaine
貸す [kasu] prêter
伯母 [oba] ma tante
伯父 [oji] mon oncle
[ie] maison
有る [aru] possèder, se trouver
静か [shizuka] calme
[tokoro] endroit, lieu
自転車 [jitensha] bicyclette
散歩する [sanpo-suru] se promener
浜辺 [hamabe] la plage
主要 [shuyô] QA principal
レジャー [rejaa] loisir
砂丘 [sakyû] dune
[shio] sel
[sawa] marais
[matsu] pin
[mori] forêt
葡萄の木 [budô no ki] vigne
[naka] milieu
風景 [fûkei] paysage
富む [tomu] être riche
[kita] Nord
[misaki] pointe, cap
灯台 [tôdai] phare